top of page

FINAL FOUR EXPERIENCE

Basketball History
2019 Minneapolis

Virginia

2015 Indianapolis

Kentucky

2014 Dallas

Florida - Kentucky

2012 New Orleans

Kansas - Kentucky - Ohio State

2011 Houston

Kentucky

2007 Atlanta

Ohio State

2006 Indianapolis

Florida - George Mason - LSU

2004 San Antonio

Oklahoma State - Georgia Tech

2003 New Orleans

Marquette

2002 Atlanta

Maryland

2001 Minneapolis

Maryland

2000 Indianapolis

Florida - Michigan State

1999 Tampa

Connecticut - Ohio State

1998 San Antonio

North Carolina - Stanford - Utah

1997 Indianapolis

Arizona - North Carolina

1996 Meadowlands

Syracuse

1995 Seattle

Arkansas - Oklahoma State

1994 Charlotte

Arizona - Arkansas - Duke - Florida

1993 New Orleans

North Carolina

1992 Minneapolis

Cincinnati - Duke

1991 Indianapolis

Duke - North Carolina - UNLV

1990 Denver

Duke - Georgia Tech

1989 Seattle

Duke - Seton Hall

1988 Kansas City

Duke

1987 New Orleans

Providence

1985 Lexington

Georgetown - St Johns - Villanova

1984 Seattle

Georgetown - Kentucky - Virginia

1983 Alburquerque

Georgia - Houston - Lousville

1982 New Orleans

North Carolina

1981 Philadelphia

North Carolina

bottom of page